Urbanisme

Aprovació inicial de la modificació puntual número 1 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Gratallops
El Ple de l’Ajuntament de Gratallops, en sessió de data 18 de desembre de 2019, ha acordat aprovar inicialment la modificació puntual número 2 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Gratallops, així com suspendre, d’acord amb l’article 73.2 del TRLU, la tramitació de plans urbanístics ...
Subscriure a