Aprovació inicial de la modificació puntual número 2 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Gratallops

El Ple de l’Ajuntament de Gratallops, en sessió de data 18 de desembre de 2019, ha acordat aprovar inicialment la modificació puntual número 2 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Gratallops, així com suspendre, d’acord amb l’article 73.2 del TRLU, la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com també de suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial.