Noticies

06/04/2023
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Gratallops, subvencions per imports de 1.681,73 Euros per l’Increment de la ciberseguretat, i 1.681,73 Euros per la Dotació d’equipament digital; Ambdues corresponents a la Convocatòria de subvencions per a la digitalització, transformació i...
16/02/2023
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Gratallops, subvencions per import de 6.920,61 Euros per a la Línia 1 - 1.2 Piscines, i 10.273,39 Euros per a la Línia 2 – Salut; Ambdues corresponents a la Convocatòria de subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients,...
16/02/2023
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Gratallops, una subvenció per import de 14.732,34 Euros per a l’actuació “Inversió pista poliesportiva i piscina municipal”. Línia de subvencions destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà per a ens locals...
10/02/2023
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Gratallops, una subvenció per import de 28.500,00 Euros, corresponents a la subvenció del Pla d’Acció Municipal, programa de Despesa Corrent, anualitat 2022.
18/11/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Gratallops, una subvenció per import de 14.525,56 Euros per a l’actuació “Tastets 2022 i Festa Jove”. Una subvenció per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, convocatòria 2022
27/10/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Gratallops, una subvenció per import de 109.207,19 Euros per a l’actuació “Dipòsit regulador d’aigua”. Una subvenció del Pla d’Acció Municipal (PAM), programa d’inversions, anualitat 2021.
25/08/2022
La Diputació de Tarragona, e-catàleg, anualitat 2022, ha finançat les activitats següents: CIA PA SUCAT AMB OLI, finançament de 1.815,00 Euros CIA PA SUCAT AMB OLU, finançament de 5.000,00 Euros NEW DIVER, finançament de 2.000,00 Euros
01/07/2022
En data 23 de juny de 2022, el Ple de l’Ajuntament de Gratallops, en sessió ordinària, adoptà el següent acord: “ PRIMER.- Aprovar inicialment la proposta de modificació puntual número 3 del POUM de Gratallops, relatiu a la reordenació de l’accés al nucli del municipi pel carrer de la Baixada de la...
14/04/2022
El Ple de l’Ajuntament de Gratallops, en sessió extraordinària de data 25 de gener de 2022, ha acordat aprovar inicialment la modificació puntual número 3 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Gratallops, i suspendre, d’acord amb l’article 73.2 del TRLUC, la tramitació de plans urbanístics...

Pàgines