APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 3 DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE GRATALLOPS

01/07/2022

APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 3 DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE GRATALLOPS

En data 23 de juny de 2022, el Ple de l’Ajuntament de Gratallops, en sessió ordinària, adoptà el següent acord:

PRIMER.- Aprovar inicialment la proposta de modificació puntual número 3 del POUM de Gratallops, relatiu a la reordenació de l’accés al nucli del municipi pel carrer de la Baixada de la Consolació des de la carretera T-710, i sotmetre-la a tràmit d'informació pública pel termini d'un mes a comptar de la seva publicació mitjançant edictes al Tauler d'Anuncis d'aquest Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en un diari de premsa periòdica de més divulgació a l'àmbit municipal, i a la seu electrònica municipal (https://www.seu-e.cat/ca/web/gratallops), a l'efecte de presentació de les corresponents reclamacions i/o al·legacions, d'acord amb el que estableixen els articles 8, 85 i 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, que aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya -TRLUC-, i articles 23 i 107 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.

SEGON.- Suspendre la tramitació dels instruments urbanístics i l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets, i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en els àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic, d'acord amb els plànols i la documentació aportada per l'equip redactor del Pla, que consta a l'expedient. Aquesta suspensió té una durada d’un any.

TERCER.- Simultàniament al tràmit d'informació pública, requerir informe als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, els quals l'han d'emetre en el termini d'un mes, llevat que una disposició sectorial autoritzi un de més llarg, de conformitat amb el que disposa l'article 85.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, que aprova el text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya -TRLUC-.

QUART.- Concedir audiència, simultàniament al tràmit d'informació pública, als Ajuntaments següents el terme municipal dels quals és confrontant amb l'àmbit de la modificació que es tramita, d'acord amb el que disposa l'article 85.7 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, que aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya -TRLUC- i article 117.3 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.

 

El text de la proposta de la modificació es pot visualitzar en el document PDF que s'adjunta.