Aprovació inicial de la modificació puntual número 3 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Gratallops

El Ple de l’Ajuntament de Gratallops, en sessió extraordinària de data 25 de gener de 2022, ha acordat aprovar inicialment la modificació puntual número 3 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Gratallops, i suspendre, d’acord amb l’article 73.2 del TRLUC, la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així com suspendre també l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial.

Documents associats: